11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

PITANJE : Koja akta iz oblasti radnih odnosa i zaštite na radu poslodavac mora da ima ?

 

ODGOVOR :

Shodno odredbama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 - dalje: Zakon) i Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005), poslodavci, koji imaju šest i više zaposlenihsu u obavezi da:

- donesu pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova;

- urede prava, obaveze i odgovornosti u oblasti radnih odnosa i to kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu;

- urede prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to kolektivnim ugovorom (kod poslodavca) o bezbednosti i zdravlju na radu, pravilnikom o bezbednosti i zdravlju na radu ili ugovorom o radu;

- organizuju poslove bezbednosti i zdravlja na radu i donesu odluku o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu, koje treba da ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu; izuzetak - poslodavci, koji imaju do deset zaposlenih, a pretežna delatnost za koju su registrovani ne spada u visokorizične delatnosti, ukoliko sami sebe imenuju za lice za bezbednost i zdravlje na radu ne moraju imati položen stručni ispit;

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

Oblast računovodstva i revizije je, do 24.07.2013. godine, bila uređena jednim zakonom.

Dana 16.07.2013. godine doneta su dva posebna zakona : Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS, br.  62/2013, i stupili na snagu dana 24.07.2013. godine.

 

Zakonom o računovodstvu propisane su sledeće značajne novine : 

- propisani su novi kriterijumi i nove granične vrednosti za razvrstavanje veličine pravnih lica,

- uvedena nova kategorija veličine - mikro pravna lica (subjekti sa godišnjim prihodom do 700.000 evra),

- izostavljene su od obavezne primene MRS/MSFI kategorije malih i srednjih pravnih lica koji, prema novom Zakonu, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP),

- kategorija mikro i drugih pravnih lica nije obavezna da primenjuje MSFI za MSP, već primenjuju uprošćena pravila za vođenje poslovnih knjiga,

- uvedena je kolektivna odgovornost organa upravljanja za sastavljanje,tačnost i objavljivanje finansijskih izveštaja,

- uvedena je mogućnost izdavanja i knjiženja elektronskih faktura,

- uvedena je mogućnost dostavljanja finansijskoih izveštaja elektronskim putem uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa,

- uvedena je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza na početku poslovanja za pravna lica i preduzetnike,

-  za pravna lica koja u toku godine nisu imala poslovnih promena propisana obaveza davanja izjave o neaktivnosti i dostavljanja Registru,

 - precizirani su rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill