Pratite nas

 11000  Beograd,Molerova 39/3,
Tel/Faks: +381 (11) 24 44 026   agencijabiro.m@gmail.com                                                      Posetite nas  facebook icon

Agencija Biro M

PITANJE: Da li se zarada ugovara u bruto ili neto iznosu

ODGOVOR :

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), u članu 104. stav 1, utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu.

Članom 105. stav 1. Zakona o radu propisano je da se zarada iz člana 104. stav 1. sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Stavom 2. istog člana propisano je da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade, što znači da se pod pojmom "zarada", u smislu Zakona o radu, podrazumeva bruto zarada koja u sebi sadrži doprinose i porez iz zarade koje plaća zaposleni.

Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu sastoji se od osnovne zarade, dela zarade za radni učinak i uvećane zarade, shodno članu 106. Zakona o radu, dok je u članu 107. stav 1. Zakona o radu utvrđeno da se osnovna zarada, koja se i ugovara ugovorom o radu, određuje na osnovu uslova utvrđenih pravilnikom, potrebnih za rad na poslovima za koje je zaposleni zaključio ugovor o radu i vremena provedenog na radu.

Prema tome, imajući u vidu navedeno, novčani iznos osnovne zarade, koja se ugovara ugovorom o radu mora biti iskazana u bruto iznosu i u novcu.

Kontakt

Ul. Molerova 39/3, 11000 Beograd,
Telefon / fax : +381 (11) 24 44 026
Mobini telefoni : +381 (65) 24 44 024; +381 (65) 24 44 025;
+381 (11) 24 44 026; +381 (11) 24 44 027

E-mail :    agencijabiro.m@gmail.com 

Radimo u Vašem interesu

Ideja je da Vam uštedimo bar koliko je potrebno da platite naše usluge.

Obrasci

Obrasci

Zdravstvene ustanove

Agencija je specijalizovana za zdravstvenu delatnost.

 

Oblast računovodstva i revizije je, do 24.07.2013. godine, bila uređena jednim zakonom.

Dana 16.07.2013. godine doneta su dva posebna zakona : Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, koji su objavljeni u Sl. glasniku RS, br.  62/2013, i stupili na snagu dana 24.07.2013. godine.

 

Zakonom o računovodstvu propisane su sledeće značajne novine : 

- propisani su novi kriterijumi i nove granične vrednosti za razvrstavanje veličine pravnih lica,

- uvedena nova kategorija veličine - mikro pravna lica (subjekti sa godišnjim prihodom do 700.000 evra),

- izostavljene su od obavezne primene MRS/MSFI kategorije malih i srednjih pravnih lica koji, prema novom Zakonu, primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP),

- kategorija mikro i drugih pravnih lica nije obavezna da primenjuje MSFI za MSP, već primenjuju uprošćena pravila za vođenje poslovnih knjiga,

- uvedena je kolektivna odgovornost organa upravljanja za sastavljanje,tačnost i objavljivanje finansijskih izveštaja,

- uvedena je mogućnost izdavanja i knjiženja elektronskih faktura,

- uvedena je mogućnost dostavljanja finansijskoih izveštaja elektronskim putem uz primenu kvalifikovanog elektronskog potpisa,

- uvedena je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza na početku poslovanja za pravna lica i preduzetnike,

-  za pravna lica koja u toku godine nisu imala poslovnih promena propisana obaveza davanja izjave o neaktivnosti i dostavljanja Registru,

 - precizirani su rokovi čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga i finansijskih izveštaja.

BetFair F.BetRoll UK Bookies
How to get bonus http://b.betroll.co.uk/ bet376
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill